Бишкек шаарынын мэриясынын 

2021-жылдын «15» 06

№107 токтомуна 1-тиркеме
 


 

«Бишкектеги аза кызматтарын көрсөтүү агенттиги»  муниципалдык ишканасынын

 

УСТАВЫ


 Жалпы жоболор


 1. Ушул Устав Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыкты жана «Бишкектеги аза кызматтарын көрсөтүү агенттиги» муниципалдык ишканасынын (мындан ары - Ишкана) иш-аракеттерин  регламенттейт.

 2. Бишкек шаарынын мэриясы Ишкананын Уюмдаштыруучусу болуп саналат. Ушул Устав Ишкананын уюмдаштыруучу документи болуп саналат.

 3. Ишкананын толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: «Бишкектеги аза кызматтарын көрсөтүү агенттиги» муниципалдык ишканасы»;

- расмий тилде: «Муниципальное предприятие «Бишкекское агентство ритуальных услуг».

Ишкананын кыскартылган аталышы:

- «БАККА» МИ»;

- «МП «БАРУ».

4. Ишкананын юридикалык дареги: 720042, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 344а.

5. Ишкана өз иш-аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин, Бишкек шаардык кеңешинин, Бишкек шаарынын мэриясынын актыларын жана ушул Уставды жетекчиликке алат.

6. Ишкана чарба жүргүзүү укугуна негизделген, ишкананын уюштуруу-укуктук формасында аракеттенген юридикалык жак (коммерциялык уюм) болуп саналат.

7. Ишкана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын банктарында алыш-бериш эсептерин, анын ичинде валюталык эсептерди ачууга укуктуу.

Ишкана мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган мөөргө, штамптарга, фирмалык бланктарга жана башка атрибуттарга ээ.

 

2. Ишкананын милдеттери жана иш-милдеттери

8. Ишкананын негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр саналат:

- Бишкек шаарынын көрүстөн чарбасына жетекчилик кылуу, шаардык көрүстөндөрдү утурумдук күтүү жана оңдоо;

- аза кызматтарын көрсөтүү, таанылбаган талап кылынбаган  денелерди, өлүктөрдүн сөөктөрүн жана биологиялык калдыктарды көмүү.

9. Ишкана жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу максатында төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

- сөөк коюу жана көмүү, аза багытындагы буюмдарды чыгаруу жана сатуу жаатында шаардык программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- жетектөөнүн жаңы усулдарын, алдыңкы технологияларды киргизүү, чарбалык механизмди өркүндөтүү, аза объекттерин күтүү, көрктөндүрүү жана өнүктүрүү;

- өзүндө болгон кубаттуулугунун негизинде өнүктүрүүнүн жылдык жана келечек пландарын түзүү;

- юридикалык жана жеке жактарга сөөк коюуну жана сөөк көмүүнү уюштурууда  кеңеш берүү кызматтарын көрсөтүү;

- улуттук каада-салттарды жана диний ырым-жырымдарды эске алуу менен маркумду узатуу аземин уюштуруу;

- сөөк көмүүнүн жерин жана түрүн аныктоо;

- каада-салт предметтерин тандоо;

- жабдуу, маркетингдик, коммерциялык жана  Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан тыюу салынбаган башка түрдөгү иш-аракеттерди ишке ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясы менен макулдашуу боюнча жергиликтүү жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен өз иш-аракеттерин жүзөгө ашыруу үчүн келишимдерди түзүү;

- кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо, социалдык маселелерди чечүү, эмгек шарттарын жакшыртуу;

- өз базасын өнүктүрүү;

- авточарбасын күтүү, транспорттук кызматтарды көрсөтүү;

- жеке тапшырыктар боюнча эстеликтерди, склептерди даярдоо жана сатуу;

- белгиленген компетенциясынын алкагында башка милдеттерди аткаруу жана иштин башка түрлөрүн жүзөгө ашыруу.

10. Ишкана мыйзамга ылайык белгиленген баалар жана тарифтер боюнча ар кандай кызматтарды көрсөтөт.

 

3. Ишкананын укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги

11. Ишкана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте коюлган милдеттерди аткаруу максатында төмөндөгүлөргө укуктуу:

- өз мүлкүнө чарба жүргүзүү укугунда ээ болууга, аларды өз иш-аракеттеринин максаттарына жана мүлктүн багытына ылайык пайдаланууга;

- өзүнүн атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарды, милдеттерди алууга, сотто доогер жана жоопкер болууга, мыйзамдарда тыюу салынбаган ар кандай бүтүмдөрдү түзүүгө;

- Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан  бекитилген Ишкананын түзүмүнө жана штаттык ырааттамасына ылайык Ишкананын кызматкерлеринин эмгек шарттарын, тартибин жана эмгек акынын өлчөмүн белгилөөгө;

- Бишкек шаарынын мэриясы менен макулдашуу боюнча башка юридикалык жактардын уюмдаштыруучусу болууга;

- Бишкек шаарынын мэриясынын, Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна Ишкананын иш-аракеттеринин маселелери боюнча  сунуштарды киргизүүгө, бул маселелерди талкуулоого жана чечүүгө катышууга;

 - өзүнүн иш-милдеттерин аткаруу үчүн белгиленген тартипте келишимдерди, контракттарды жана бүтүмдөрдү түзүүгө;

- Ишкананын милдеттерин жана иш-милдеттерин эске алуу менен финансылык-чарбалык иш-аракеттеринин программасын иштеп чыгууга жана бекитүүгө.

12. Ишкана убактылуу эмгек келишимдеринин, мөөнөттүү эмгек келишимдердин, тартип келишимдеринин, башка жарандык-укуктук келишимдердин негизинде Ишканадагы жумуштарды аткаруу үчүн жеке адамдарды тартууга укуктуу.

13. Ишкананын кызматкерлеринин иштөө жана эс алуу тартиби, аларды социалдык камсыздоо, социалдык камсыздандыруу Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын ченемдери жана Ишкананын жамааттык келишими менен жөнгө салынат.

14. Ишкана төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- бардык кызматкерлер үчүн эмгектин коопсуз шарттарын камсыз кылууга жана мыйзамда белгиленген тартипте алардын ден соолугуна жана эмгекке жарамдуулугуна келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартууга;

- Ишкананын кызматкерлерин социалдык, медициналык жана милдеттүү камсыздандыруунун башка түрлөрү менен камсыз кылууга;

- өзүнүн милдеттенмелерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана түзүлгөн келишимдерге ылайык аткарууга;

- тиешелүү органдарга отчётторун өз убагында берүүгө, салыктарды жана башка төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан аныкталган тартипте жана өлчөмдөрдө төлөөгө.

15. Ишкана Бишкек шаарынын мэриясынын карыздары боюнча жоопкерчилик тартпайт,  ал эми Бишкек шаарынын мэриясы Ишкананын карыздары боюнча жоопкерчилик тартпайт.

16. Ишкана  Уюмдаштыруучу менен макулдашуусуз өзүнө таандык чарба жүргүзүү укугунда берилген кыймылсыз мүлктү сатууга, ижарага берүүгө, күрөөгө коюуга, чарба жүргүзүүчү коомдордун жана шериктештиктердин уставдык капиталына салым (үлүш) катары киргизүүгө же башка ыкма менен бул мүлктү тескөөгө укуктуу эмес.

17. Ишкана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Ишкананын Уставына каршы келбесе, Уюмдаштыруучу менен макулдашуу боюнча ушул Уставда каралбаган башка укуктарга жана милдеттерге ээ боло алат.

 

4. Ишкананы башкаруу

18. Ишкананын иш-аракеттерин жалпы жетекчиликке алууну жана координациялоону Уюмдаштыруучу жүзөгө ашырат. Уюмдаштыруучу Ишкананын иш-аракеттерине тиешелүү бардык маселелер боюнча чечим кабыл алууга укуктуу. Ишкананын кирешелеринин жана чыгашаларынын сметасы, түзүмү, штаттык саны жана ырааттамасы Уюмдаштыруучу тарабынан бекитилет.

19. Ишкананы башкарууну Бишкек шаарынын мэри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу
директор жүзөгө ашырат.

20. Директор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган укуктарга, милдеттерге ээ, мыйзам тарабынан белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат жана ушул Уставдын жана эмгек келишимдин негизинде аракеттенет.

21. Ишкананын директору:

- Бишкек шаарынын мэриясына отчёт берет жана Ишкананын алдында коюлган милдеттердин аткарылышы жана анын иш-аракеттеринин натыйжалары үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Бишкек шаарынын мэриясынын чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат;

- ишеним катсыз Ишкананын атынан чыгат, бардык мамлекеттик органдарда жана республиканын уюмдарында анын кызыкчылыгын көрсөтөт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш эсептерин ачат, банктык, финансылык документтерге жана келишимдерге кол тамга коёт;

- өз компетенциясынын чегинде Ишкананын бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

- Ишкананын иш-аракеттерине жетекчилик кылат;

- башкы инженердин, башкы бухгалтердин, Ишкананын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын аныктайт;

- Ишкананын кызмат орундарынын номенклатурасын бекитет, Ишкананын кызматкерлерин кызмат орундарына дайындайт жана кызмат орундарынан бошотот;

- Ишкананын кызматкерлерине карата сыйлык берүү жана тартиптик таасир чараларын кабыл алат;

- Ишкананын жалпы иш-аракеттери үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Ишкананын милдеттерин жана иш-милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон башка иш-аракеттерди жүргүзөт.

22. Башкы инженер Бишкек  шаарынын мэри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

Башкы инженер:

- Ишкананын компетенциясына кирген маселелер боюнча чечим кабыл алууга катышат, милдеттердин бөлүштүрүлүшүнө, ага жүктөлгөн жоопкерчиликтин жеке участокторуна ылайык, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Ишкананын ишмердигин жетектөөнү жүзөгө ашырат;

- директор жок болгон учурда (убактылуу эмгекке жарамсыздык, кызматтык иш сапар ж. б.) же директордун ыйгарым укуктары токтотулган учурда, анын ыйгарым укуктарын убактылуу жүзөгө ашырат.

Ишкананын директору жок болгон учурда Ишкананын финансылык документтерине кол тамга коюу укугу директордун тиешелүү буйругунун негизинде башкы инженерге өткөрүлүп берилет.

23. Ишкананын директору жана башкы бухгалтери Ишкананын финансылык каражаттарын жана мүлкүн эсепке алуунун тууралыгы жана максатка ылайыктуулугу үчүн жоопкерчилик тартышат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук материалдык жоопкерчилик тартышат.

 

5. Ишкананын мүлкү, финансысы жана кирешесин бөлүштүрүү

24. Ишкананын мүлкү ага ишкердик иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн бекитилип берилген.

25. Ишкананын мүлкү негизги жана жүгүртүү каражаттарынан турат  жана Ишканага чарба жүргүзүү укугунда бекитилген.

26. Ишкана чарба жүргүзүү укугуна таандык болгон обочолонгон мүлккө ээ, өз милдеттенмелери боюнча ушул мүлк менен ага жооп берет, өзүнүн атынан мүлктүк, жеке мүлктүк эмес укуктарды жана милдеттерди ала алат, сотто доогер жана жоопкер боло алат.

27. Ишкана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген чектерде жана Бишкек шаарынын мэриясынын токтомдору, буйруктары менен ага бекитилип берилген мүлккө ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө  укуктарын жүзөгө ашырат.

28. Ишкана мүлктү уставдык  максаттарга жана иштин предметине ылайык, Бишкек шаарынын мэриясынын экономикалык максатка ылайыктуулугун жана кызыкчылыктарын эске алуу менен пайдаланат.

29. Финансылык-чарбалык ишмердиктен түшкөн кирешенин жана башка булактардын эсебинен Ишкана тарабынан түзүлгөн же сатып алынган

мүлк муниципалдык менчикке түшөт жана чарба жүргүзүү укугунда ага бекитилип берилет.

30. Ишкана тарабынан чарбалык ишмердиктин натыйжасында алынган пайдага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салык салынат. Жылдык финансылык-чарбалык иштин жыйынтыктары боюнча 50 пайыздан кем эмес Ишкананын таза пайдасы отчёттук мезгилден кийинки жылдын      1-апрелине чейинки мөөнөттө жергиликтүү бюджетке которулууга тийиш. Таза пайданын калдыгы Ишкананын фонддорун түзүү үчүн пайдаланылат.  

 

6. Ишкананын эсеби, отчёттуулугу жана контролу

31. Ишкана бухгалтердик эсепти жана статистикалык отчёттуулукту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзөт.

32. Ишкана өз иш-аракеттерин өз алдынча иштелип чыккан иш пландарынын негизинде жүзөгө ашырат.

33. Ишкана белгиленген тартипте Бишкек шаарынын мэриясына финансы-чарбалык иш-аракеттердин жыйынтыктары жөнүндө отчётторду берет.

 

7. Ишкананы кайра уюштуруу жана жоюу

34. Ишкананы кайра уюштуруу (биригүү, кошулуу, бөлүнүү, бөлүп чыгаруу, кайра түзүү) Уюмдаштыруучунун чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында  белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

35. Ишкананы жоюу (иш-аракетин токтотуу) Уюмдаштыруучунун чечими боюнча же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында  белгиленген учурларда жана тартипте  соттун чечими боюнча жүргүзүлөт.

36. Насыя берүүчүлөрдүн талаптары канааттандырылгандан кийин калган Ишкананын мүлкү, бул мүлккө буюмдук укугу бар анын Уюмдаштыруучусуна өткөрүлүп берилет.           

37. Ишкана каттоочу орган тарабынан тиешелүү буйрук чыккан учурдан тартып жоюлду деп эсептелет.

38. Ишкана кайра уюштурулган же жоюлган учурда иштен бошотулган кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралган өлчөмдөрдө компенсация төлөнөт.

39. Ишкананын иш-аракеттеринин процессинде пайда болгон документтер Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө" Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.

 

 

                      «БАККА» МИнин директору                                          Дж.М. Усупбаев

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

мэрии города Бишкек

от «15» 06 2021 года №107

 

 

 

УСТАВ

муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг»

Общие положения

 

 

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и регламентирует деятельность муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» (далее - Предприятие).

2. Учредителем Предприятия является мэрия города Бишкек. Учредительным документом Предприятия является настоящий Устав.

3. Полное наименование Предприятия:

   - на государственном языке: «Бишкектеги аза кызматтарын көрсөтүү агенттиги» муниципалдык ишканасы»;

 - на официальном языке: «Муниципальное предприятие «Бишкекское агентство ритуальных услуг».

Сокращенное наименование Предприятия:

    - «БАККА» МИ»;

    - «МП «БАРУ».

4. Юридический адрес Предприятия: 720042, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Орозбекова, 344а.

5. Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, актами Бишкекского городского кенеша, мэрии города Бишкек и настоящим Уставом.

 6. Предприятие является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме предприятия (коммерческая организация), основанным на праве хозяйственного ведения.

 7. Предприятие имеет право открывать в установленном порядке расчетные счета, в том числе валютные в банках Кыргызской Республики.

 Предприятие имеет печать, штампы со своим наименованием на государственном и официальном языках, фирменные бланки и другую атрибутику.

 

  1. Задачи и функции Предприятия

 

8. Основными задачами Предприятия являются:

- руководство кладбищенским хозяйством города Бишкек, текущее содержание и ремонт городских кладбищ;

- оказание ритуальных услуг, захоронение  неопознанных невостребованных тел, останков трупов и биологических отходов.

9. Предприятие в целях реализации возложенных задач выполняет следующие функции:

- разработка и реализация городских программ в области похоронного дела и погребения, производство и реализация изделий ритуального назначения;

- внедрение новых методов руководства, передовых технологий, совершенствование хозяйственного механизма, содержание, благоустройство и развитие ритуальных объектов;

- формирование годовых и перспективных планов развития,  исходя из наличия своих мощностей;

- оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам в организации похорон и погребения;

-  организация церемонии погребения покойного с учетом национальных традиций и религиозных обрядов;

-  определение вида и места погребения;

-  подбор предметов ритуала;

- осуществление снабженческой, маркетинговой, коммерческой и других видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;

- заключение договоров с местными и зарубежными партнерами для осуществления своей деятельности по согласованию с мэрией города Бишкек;

- подготовка и переподготовка кадров, решение социальных задач, улучшение условий труда;

- развитие собственной базы;

- содержание автохозяйства, оказание транспортных услуг;

- изготовление и реализация памятников, склепов по индивидуальным заказам;

- выполнение других задач и осуществление в рамках установленной компетенции.

10. Предприятие оказывает различные услуги по ценам и тарифам, установленным согласно законодательства.

 

 3. Права, обязанности и ответственность Предприятия

 

 11. Предприятие в целях выполнения поставленных задач в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, имеет право:

  - обладать своим имуществом на праве хозяйственного ведения, пользоваться им в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества;

  - приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, совершать любые сделки, не запрещенные законодательством;

- устанавливать условия, порядок и размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии со структурой и штатным расписанием, утвержденным мэрией города Бишкек;

  - быть учредителем других юридических лиц по согласованию с мэрией города Бишкек;

  - выносить на рассмотрение мэрии города Бишкек, Бишкекский городской кенеш предложения по вопросам деятельности Предприятия, участвовать в обсуждении и решении этих вопросов;

 - заключать договоры, контракты и сделки для выполнения своих функциональных обязанностей в установленном порядке;

 - разрабатывать и утверждать программы финансово-хозяйственной деятельности с учетом задач и функций Предприятия.

 12. Предприятие имеет право привлекать на основании временных трудовых договоров, срочных трудовых договоров, договоров порядка, других гражданско-правовых договоров физических лиц для выполнения работ на Предприятии.

 13. Режим работы и отдыха работников Предприятия, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируются нормами трудового законодательства Кыргызской Республики и коллективным договором Предприятия.

 14. Предприятие обязано:

- обеспечивать для всех работников безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников Предприятия;

- выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и заключенными договорами;

- своевременно представлять отчеты в соответствующие органы, уплачивать налоги и иные платежи в порядке и размерах, определяемыми законодательством Кыргызской Республики.

 15. Предприятие не несет ответственности по долгам мэрии города Бишкек, а мэрия города Бишкек не несет ответственности по долгам Предприятия.

 16. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада (пая) в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия Учредителя.

 17. Предприятие может иметь иные не предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности по согласованию с Учредителем, если это не противоречит законодательству Кыргызской Республики и Уставу Предприятия.

 4. Управление Предприятием

 

 18. Общее руководство и координацию деятельности Предприятия осуществляет Учредитель. Учредитель вправе принимать решения по любым вопросам, относящимся к деятельности Предприятия. Смета доходов и расходов, структура, штатная численность и расписание Предприятия утверждаются Учредителем.

 19. Управление Предприятием осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мэром города Бишкек.

 20. Директор имеет права, обязанности, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, и действует на основе настоящего Устава и трудового договора.

 21. Директор Предприятия:

  - подотчетен мэрии города Бишкек и несет персональную ответственность за выполнение поставленных перед Предприятием задач и результаты его работы;

  - обеспечивает выполнение решений мэрии города Бишкек;

  - без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы во всех государственных органах и организациях республики, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные счета, подписывает банковские,       финансовые документы и договоры;

 - в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников Предприятия, и организует проверку их исполнения;

 - осуществляет руководство деятельностью Предприятия;

 - определяет полномочия главного инженера, главного бухгалтера, работников Предприятия;

 - утверждает номенклатуру должностей Предприятия, назначает на должности и освобождает от должностей работников Предприятия;

 - принимает меры поощрения и дисциплинарного воздействия к работникам Предприятия;

 - несет персональную ответственность за деятельность Предприятия в целом;

 -  осуществляет иные действия, необходимые для выполнения задач и функций Предприятия.

 22. Главный инженер назначается на должность и освобождается от должности мэром города Бишкек.

  Главный инженер:

  - участвует в принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Предприятия, осуществляет руководство деятельностью Предприятия согласно персональным участкам ответственности, в пределах своих полномочий, возложенных на него согласно распределению обязанностей;

  - временно осуществляет полномочия директора в случае его отсутствия (временная нетрудоспособность, служебная командировка и т.п.) или прекращения полномочий директора.

    Право подписания финансовых документов Предприятия при отсутствии директора главному инженеру передается на основе соответствующего приказа директора.

 23. Директор и главный бухгалтер Предприятия несут ответственность за правильность учета и целевое использование финансовых средств и имущества Предприятия, несут полную материальную ответственность в соответствии с законодательством         Кыргызской Республики.

5. Имущество, финансы и распределение прибыли Предприятия

 

 24. Имущество Предприятия закреплено за ним для осуществления предпринимательской деятельности.

 25. Имущество Предприятия состоит из основных и оборотных средств и закреплено за Предприятием на праве хозяйственного ведения.

 26. Предприятие имеет обособленное имущество, которое принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные, личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

 27. Предприятие осуществляет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законодательством Кыргызской Республики, и постановлениями, распоряжениями мэрии города Бишкек.

 28. Предприятие использует имущество в соответствии с уставными целями и предметом деятельности, с учетом экономической целесообразности и интересов мэрии города Бишкек.

 29. Имущество, построенное или приобретенное Предприятием за счет доходов от финансово-хозяйственной деятельности и иных источников, поступает в муниципальную собственность и закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения.

 30. Прибыль, получаемая  Предприятием в результате хозяйственной деятельности, подлежит налогооблажению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. По итогам годовой финансово-хозяйственной деятельности не менее 50 процентов чистой прибыли Предприятия подлежат перечислению в местный бюджет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. Остаток чистой прибыли используется для создания фондов Предприятия

  1. Учет, отчетность и контроль Предприятия

 

31. Предприятие ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

32. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе самостоятельно разработанных планов работы.

33. Предприятие представляет в установленном порядке отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности в мэрию города Бишкек.

  1. Реорганизация и ликвидация Предприятия

 

34.  Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Предприятия осуществляется в соответствии с решением Учредителя в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

35. Ликвидация (прекращение деятельности) производится по решению Учредителя или решению суда в случаях и порядке, которые установлены законодательством Кыргызской Республики.

36. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Предприятия передается его Учредителю, имеющему вещные права на это имущество.

37. Предприятие считается ликвидированным с момента издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

38. При реорганизации или ликвидации Предприятия увольняемым работникам выплачивается компенсация в размерах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

  39. Документы, возникшие в процессе деятельности Предприятия,                используются и хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

 

                    Директор МП «БАРУ»                                                    Дж.М. Усупбаев